วิสัยทัศน์และพันธกิจ (MISSION & VISION)


วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นตำรวจมืออาชีพทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน

พันธกิจ (Mission)
1 ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
2 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและ สังคม
3 รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ
4 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5 ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
6ควบคุมและจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนรวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
7 อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม