ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สตช. พ.ศ.2557-2566


กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556


คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและการเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ


พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


คำสั่ง ตร. ที่ 537.2555 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ