ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย