ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

OIT1 โครงสร้าง อัตรากําลัง และข้อมูลผู้บริหาร

OIT2 อํานาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบนโยบายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี

OIT3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

OIT4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ(กต.ตร.) ของสถานีตํารวจ

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

OIT5 ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

OIT6 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดําเนินงาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

OIT7 แผนปฏิบัติราชการสถานีตํารวจประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตํารวจประจําปี

การปฏิบัติงาน

OIT8 คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่

การให้บริการ

OIT9 คู่มือการให้บริการประชาชน

OIT10 E–Service

OIT11 ข้อมูลผลการดําเนินงานในเชิงสถิติ

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที

OIT12 แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

OIT13 มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

OIT14 แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคําร้องทุกข์ในคดีอาญา

OIT15 แนวปฏิบัติในการสอบปากคําของพนักงานสอบสวน

OIT16 สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OIT17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

OIT18 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT19 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

OIT20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT21 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากําลังพล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

OIT22 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

OIT23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

OIT24 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

OIT25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

OIT26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

OIT27 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

OIT28 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

OIT29 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลางและสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

OIT30 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน