แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2565


เดือน

จำนวนเรื่องทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

 ตุลาคม 2564

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 พฤศจิกายน 2564

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 ธันวาคม 2564

-

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 มกราคม 2565

-

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 กุมภาพันธ์ 2565

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 มีนาคม 2565

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 เมษายน 2565

-

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 พฤษภาคม 2565

-

-

-

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 มิถุนายน 2565

-

-

-

 กรกฎาคม 2565

-

-

-

 สิงหาคม 2565

-

-

-

 กันยายน 2565

-

-

-


สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แต่ละฝ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 2565

งานที่รับผิดชอบ

จำนวนเรื่องทั้งหมด

กำลังดำเนินการ

เสร็จสิ้น

 งานป้องกัน ปราบปราม

-

-

-

 งานจราจร

-

-

 -

 งานสืบสวน

-

-

-

 งานสอบสวน

-

 -

-

 งานอำานวยการ

 -

 -

 -

สรุปยอด

-

-

-